2. Bo Hou, Yanjuan Li, Yongjun Liu, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, A simple way of  shape-controlled synthesis of ZnSe nanocrystals: nanodots, nanoflowers, and  nanotubes, CrystEngComm (2009), 11 (9), 1789-1792.

1. Yiyun Zhao, Bo Hou, Zhjie Tang, Xuexi Li, Yunjun Yang, Application of ultrasonics to enhance the efficiency of cleaning Thelephora ganbajun, Ultrasonics sonochemistry (2009) 16 (2), 209-211

By user