122. Diyar Mousa Othman, Julia Weinstein, Nathaniel Huang, Wenlong Ming, Quan Lyu* and Bo Hou*, Solution-Processed Colloidal Quantum Dots for Internet of Things, Nanoscale 2024, https://doi.org/10.1039/D4NR00203B

121. Fensha Cai, Hao Zong, Meng Li, Chenguang Li, Guangguang Huang, Jorge Pascual, Chao Liang, Zhenhuang Su, Zhe Li, Xingyu Gao, Bo Hou, Shujie Wang, Gang Zhou, and Zuliang Du, Charge Carrier Regulation for Efficient Blue Quantum-Dot Light-Emitting Diodes Via a High-Mobility Coplanar Cyclopentane[b]thiopyran Derivative, Nano Letters 2024, https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00883

120. Changzheng Lin, Xin Chen, Ling Wang, Weijia Li, Zhenyu Wang, Mingtao Li, Jiangtao Feng*, Bo Hou*, Wei Yan*, Electrocatalytic Conversion of Nitrate into Ammonia through Heterogeneous Catalysis of NiMoO4 and Cu/Cu2O, Advanced Functional Materials 2024, 2401287. https://doi.org/10.1002/adfm.202401287

119. Abu Talha Aqueel Ahmed, Akbar I. Inamdar, Bo Hou, S. Cho, Chan-Cuk Hwang, Docheon Ahn, Jung Inn Sohn*, SeungNam Cha*, Hyungsang Kim, Hyunsik Im*, “Nanohoneycomb rGO foam as a promising anode material for unprecedented ultrahigh Li storage and excellent endurance at ampere current stability“, Applied Surface Science 2024, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.159824

118. Yunpeng Liu, Bo Hou, Moin Ahmed, Zhiyu Mao, Jiangtao Feng, Zhongwei Chen, “A Hybrid Deep Learning Approach for Remaining Useful Life Prediction of Lithium-ion Batteries Based on Discharging Fragment“, Applied Energy 2024, 358, 122555.

117. Tong Chen, Shijie Zhan, Benxuan Li, Bo Hou*, Hang Zhou*, “A Low-Toxic Colloidal Quantum Dots Sensitized IGZO Phototransistor Array for Neuromorphic Vision Sensors“, Advanced Optical Materials 2024, https://doi.org/10.1002/adom.202302451

116. Hongyu Zuo, Baokang Lyu, Jiaao Yao, Wenhua Long, Yu Shi, Xinghao Li, Huawei Hu, Arne Thomas, Jiayin Yuan, Bo Hou, Weiyi Zhang*, Yaozu Liao*, “Bioinspired Gradient Covalent Organic Framework Membranes for Ultrafast and Asymmetric Solvent Transport“, Advanced Materials 2024, https://doi.org/10.1002/adma.202305755

115. Fensha Cai, Meng Li, Han Zhang, Yunqi Wang, Zhe Li, Yufei Tu, Mahmoud Aldamasy, H, Xiaohong Jiang, Bo Hou, Shujie Wang, Zuliang Du, “Interfacial Passivation Engineering for Highly Efficient Quantum Dot Light-Emitting Diodes via Aromatic Amine-Functionalized Dipole Molecules“, Nano Letters 2024 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04229

Abstract Image

114. Fensha Cai, Meng Li, Yamei Zhou, Yufei Tu, Chao Liang, Zhenhuang Su, Xingyu Gao, Zaiping Zeng, Bo Hou, Zhe Li, Mahmoud H. Aldamasy, Xiaohong Jiang, Shujie Wang, Zuliang Du, “Dipole-Tunable Interfacial Engineering Strategy for High-Performance All-Inorganic Red Quantum-Dot Light-Emitting Diodes“, Nano Energy 2024, 119, 109050 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109050

By Hou Bo