118. Yunpeng Liu, Bo Hou, Moin Ahmed, Zhiyu Mao, Jiangtao Feng, Zhongwei Chen, “A Hybrid Deep Learning Approach for Remaining Useful Life Prediction of Lithium-ion Batteries Based on Discharging Fragment“, Applied Energy 2024, 358, 122555.

117. Tong Chen, Shijie Zhan, Benxuan Li, Bo Hou*, Hang Zhou*, “A Low-Toxic Colloidal Quantum Dots Sensitized IGZO Phototransistor Array for Neuromorphic Vision Sensors“, Advanced Optical Materials 2024, https://doi.org/10.1002/adom.202302451

116. Hongyu Zuo, Baokang Lyu, Jiaao Yao, Wenhua Long, Yu Shi, Xinghao Li, Huawei Hu, Arne Thomas, Jiayin Yuan, Bo Hou, Weiyi Zhang*, Yaozu Liao*, “Bioinspired Gradient Covalent Organic Framework Membranes for Ultrafast and Asymmetric Solvent Transport“, Advanced Materials 2024, https://doi.org/10.1002/adma.202305755

115. Fensha Cai, Meng Li, Han Zhang, Yunqi Wang, Zhe Li, Yufei Tu, Mahmoud Aldamasy, H, Xiaohong Jiang, Bo Hou, Shujie Wang, Zuliang Du, “Interfacial Passivation Engineering for Highly Efficient Quantum Dot Light-Emitting Diodes via Aromatic Amine-Functionalized Dipole Molecules“, Nano Letters 2024 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04229

Abstract Image

114. Fensha Cai, Meng Li, Yamei Zhou, Yufei Tu, Chao Liang, Zhenhuang Su, Xingyu Gao, Zaiping Zeng, Bo Hou, Zhe Li, Mahmoud H. Aldamasy, Xiaohong Jiang, Shujie Wang, Zuliang Du, “Dipole-Tunable Interfacial Engineering Strategy for High-Performance All-Inorganic Red Quantum-Dot Light-Emitting Diodes“, Nano Energy 2024, 119, 109050 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109050

By Hou Bo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *