Category: Publications

2023

115. Kexin Yu, Tao Zhou, Wenting Liang, Xiaoli Zhou, Xiaopeng Xu, Liyang Yu, Bo Hou, Yangen Huang, Fengkun Chen, Yaozu Liao, and Huawei Hu, “High-Performance Nonfused Electron Acceptor with Precisely Controlled…

2015

9. Nessrin Kattan, Bo Hou, David J Fermín, David Cherns, Crystal structure and defects visualization of Cu2ZnSnS4 nanoparticles employing transmission…