Category: Publications

2012

3. Bo Hou, Yongjun Liu, Yanjuan Li, Bo Yuan, Mingfen Jia, Fengzhi Jiang, Evolvement of soft templates in surfactant/cosurfactant system…